Site Loader
Namo pridavimas

Susidūrus su namo pridavimo klausimu kyla natūralus klausimas:

Kokių dokumentų reikia namo pridavimui? T.y. norint įteisinti užbaigtą namo statybą.

Pastačius vieno ar dviejų butų gyvenamąjį namą namo pridavimas vykdomas statytojui surašant statybos užbaigimo deklaraciją, kurią turi patvirtinti statybų inspekcija. Tačiau vien deklaracijos nepakanka. Reikia suruošti (ir net suderinti su kitomis institucijomis) visą pluoštą dokumentų. Ir tik tada tikėtis, kad inspekcija patikrinus viską ką reikia išduos savo patvirtinimą.

Mes siūlome klientams pasirūpinti viskuo su paslauga – namo pridavimas. Tačiau, jei norisi pridavimu užsiimti patiems – teikiame sąrašą dokumentų, kurių reikia statybų inspekcijai priduodant namą. Dokumentų sąrašą reglamentuoja šis įstatymas. Skirtingiems statybos objektams reikalingų dokumentų apimtys skiriasi. Tačiau bendru atveju pilnas dokumentų sąrašas būtų toks (įstatymo 93 punktas):

 1. deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
 2. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:
  • techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;
  • techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“; šiuo atveju pateikiama pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
  • statinio supaprastinto projekto popierinis variantas;
 3. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;
 4. statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;
 5. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
 6. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 7. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą;
 8. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 9. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);
 10. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
 11. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);
 12. pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);
 13. pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);
 14. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais (teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai);
 15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:
  • draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;
  • laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);
 16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
 17. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 18. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Post Author: pridavimai

5 Replies to “Namo pridavimui reikalingi dokumentai”

 1. Kol kas tik projektuojame dvibutį gyvenamąjį namą Pavilnių regioninio parko ribose, bendros nuosavybės teise valdomame sklype.
  Gaila bet mano bendrasavininkis neplanuoja statyti savo dalies. Taigi klausimas ar bus įmanoma priduoti dvibučio namo viena dalį, ją užregistruoti Registrų centre? Ką reikalinga įrašyti į techninį projektą, teisingam statybos leidimui gauti ir nesusikomplikuoti situacijos pridavimui. Visi inžineriniai tinklai: gręžiniai, nuotekos, el. įvadai, įvažiavimai projektuojami atskirai kiekvienam butui (Namo daliai)

  1. Sveiki,

   Jei suprojektuosite ir gausite leidimą statyti dvibutį namą – priduoti galėsite tik visą namą, o po to registruoti butus.
   Pasidomėkite ar nėra galimybės gauti leidimą statyti du vienbučius blokuotus namus. Reikalavimai jiems tokie patys, bet statyti ir priduoti galima kiekvieną atskirai.

 2. Sveiki,
  Leidimas statybai gautas 2007, 2015 priduotas 71%, jau gyvename, nukripimu nuo projekto nebuvo, namas 162 kvm su garažu, bandžiau internetu priduoti užbaigtumą, bet nesupildžiau visko iki galo. Kiek jūsų paslauga +- kainuotu 100 % pridavimui. Vieta kauno rajonas. Iš anksto dėkingas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *